Sugar
2006 charlotte kruk
photo: steve jennings
model: sara sanderson